ชื่อ-สกุล : ดร.สวงษ์ ไชยยา
ระดับ : คศ.4
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
การศึกษา : ปริญญาเอก
สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : รองกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :